Anoushka Shankar keeps pushing the boundaries of sitar music